Advents- und Weihnachtsliedersingen

10. Dez 2023
Dresden-Klotzsche Alte Kirche
Altklotzsche 63 a Dresden
mit Kantor Jörg Petzold

Art der Veranstaltung
Konzerte/Theater/Musik
Zielgruppe
Alle Zielgruppen
Veranstalter
Dresdner Kirchenbezirke
An der Kreuzkirche 6

01067 Dresden

evangelischekirche.dresden@evlks.de

https://kirche-dresden.de/